Roku

  • Green Bush ratsnake. Gonyosoma prasina.

Roku

  • Owner: Elemental Exotics