Toph

  • Green Bush ratsnake. Gonyosoma prasina.

Toph

  • Owner: Elemental Exotics